Projekt liderzy dla innowacyjno??ci

W ramach wsp????pracy z Eureka Technology Park (ETP) koordynujemy formu??? wsparcia dedykowan? dla firm podejmuj?cych dzia??alno??? na terenie o??rodka ETP.

Wsp??lna Inicjatywa Consulting & Development GROUP oraz ETP gwarantuje Pa??stwu uzyskanie wysokiej jako??ci obs??ugi na atrakcyjnych warunkach.

Dzi?ki wielorakiej formule wsparcia, tak organizacyjnego, jak i merytorycznego, dla firm podejmuj?cym dzia??alno??? na terenie o??rodka ETP zapewniamy na miejscu dost?pno??? szeregu us??ug i udogodnie??, w tym w szczeg??lno??ci:

- doradztwo podatkowo-kadrowe;

- doradztwo prawno ?? patentowe;

- bie???ce t??umaczenia;

- obs??ug? notarialn?;

- us??ugi IT;

- us??ugi HR;

- fundraising;

- doradztwo w zarz?dzaniu projektami.
www.eureka-tp.pl

Partnerzy:    Biuro Rachunkowe Łabutka & Niedbała   |    Eureka Technology Park
Copyright © 2012 CD GROUP Sp. z o.o. Consulting & Development Group.